ساختن لینک پست الکترونیک، قسمت دوم

ساختن , لینک , پست , الکترونیک , , قسمت , دوم با 1 نظر

ساختن لینک پست الکترونیک، قسمت دوم

در بخش اخیر ما در مورد اینکه چگونه یک Subject را برای پیام خود از طریق یک لینک E-mail مشخص کنیم بحث کردیم . ما این کار را با استفاده از این عبارت ؟=subject و نوشتن موضوعی که می خواهیم در بخش subject در ایمیل نوشته شود بعد از عبارت مذکور انجام می دهیم .

برای مثال لینک زیر برای ارسال پیام با موضوع Learn HTML به کار می رود :
<a href="mailto:example@example.com?subject=learn html">متن لینک</a>
این لینک در صفحه مانند زیر به نظر می رسد می توانید آنرا کلیک کرده و امتحان کنید :

متن لینک 

به جز اضافه کردن موضوع شما می توانید چیزهای دیگری را هم اضافه کنید .
برای مثال شما می توانید یک رونوشت (Carbon Copy) از پیام را به همراه آن برای کس دیگری بفرستید ، یا یک نسخه مخفی را برای دیگری بفرستید ، یا هر دوی اینها را به کار ببرید و باهم ترکیب کنید و ...
برای فرستادن یک رونوشت از ایمیل باید بعد از علامت سوال از فرمان =cc استفاده کرده و بعد آدرس ایمیل کسانی که قرار است رونوشت را دریافت کنند بنویسید . در سطر زیر یک نمونه از این نوع لینک آورده شده است :
<a href="mailto:mainmail@example.com?cc=corboncopy@example.com">متن لینک</a>
می توانید آنرا امتحان کنید :

متن لینک

برای فرستادن یک نسخه مخفی از ایمیل نیز مانند بالا عمل می کنیم فقط به جای cc در فرمان بالا از bcc استفاده می کنیم . مانند زیر :
<a href="mailto:mainmail@example.com?bcc=corboncopy@example.com">متنلینک</a>
لینک به دست آمده مانند زیر است. شما می توانید آنرا امتحان کنید:

متن لینک

اگر خواستید یک ایمیل را به چند نفر بفرستید باید بین آدرس های مختلف از کاما ( ، ) استفاده کنید . مانند زیر :
<a href="mailto:main@example.com?bcc=other1@example.com, other2@example.com">متن لینک</a>
لینک زیر با دستور بالا ساخته شده است> آنرا امتحان کنید :

متن لینک

اگر می خواهید بیش از یکی از این فرمان ها را در یک لینک استفاده کنید باید برای فرمان اول از علامت سوال استفاده کنید و برای فرمان های بعد از علامت & استفاده می شود ( در انتهای فرمان اول ) برای مثال اگر         می خواهید با یک لینک هم موضوع پیام را مشخص کنید هم یک رونوشت از آن برای فرد دیگری فرستاده شود باید به اینگونه عمل کنید :

<a href="mailto:main@example.com?subject=learn html&cc=other@example.com">متن لینک</a>